ترجمه مقاله

یاسا

yāsā

۱. رسم ‌و آیین.
۲. قاعده و قانون.
۳. حکم و امر پادشاه.
۴. مجازات.

۱. قانون
۲. سزا، سیاست، قصاص، کیفر

ترجمه مقاله