ترجمه مقاله

یاخته

yāxte

کوچک‌ترین واحد زندۀ تشکیل‌دهندۀ اندام‌های موجود زنده؛ سلول.

۱. سلول
۲. آخته
۳. آموخته، پرورده

ترجمه مقاله