ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یاتاقان

yātāqān

حلقۀ فلزی در اتومبیل که میله در داخل آن حرکت می‌کند.
⟨ یاتاقان زدن: آسیب دیدن یاتاقان‌های خودرو بر اثر نرسیدن روغن.
⟨ یاتاقان سوزاندن: = ⟨ یاتاقان زدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ