ترجمه مقاله

گیره

gire

۱. ابزاری که برای نگه‌داشتن، فشار دادن، و یا گرفتن چیزی به کار می‌رود؛ انبر.
۲. وسیله‌ای چوبی، فلزی، یا پلاستیکی برای نگاه داشتن لباس روی طناب یا میله.
۳. وسیله‌ای برای جمع کردن یا نگه‌داشتن موی سر.
۴. وسیله‌ای برای ضمیمه کردن کاغذها به هم.
۵. (پزشکی) وسیله‌ای برای بستن رگ و مانند آن.

۱. بست، قلاب
۲. گیر
۳. سبد
۴. آتشزنه

ترجمه مقاله