ترجمه مقاله

گیجگاه

gijgāh

فرورفتگی کوچک در دو طرف پیشانی ‌بین چشم و گوش؛ شقیقه.

شقیقه، صداغ

ترجمه مقاله