ترجمه مقاله

گیتی

giti

جهان؛ دنیا؛ روزگار.

آفاق، جهان، دنیا، دهر، عالم

ترجمه مقاله