ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گیتار

gitār

ساز زهی زخمه‌ای با پشت و روی هموار، دسته‌ای پهن که به گوشی‌های کوک ختم می‌شود و شش سیم که به‌وسیلۀ زخمه یا انگشت نواخته می‌شوند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ