ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گیاه خوار

giyāhxār

هر ‌جانوری که انرژی مورد نیاز خود را با مصرف گیاهان به‌دست آورد؛ خورندۀ گیاه؛ علف‌خوار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ