ترجمه مقاله

گیاخوار

giyāxār

= گیاه‌خوار

ترجمه مقاله