ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گوهردار

go[w]hardār

۱. دارای گوهر.
۲. [مجاز] دارای نژاد نیک؛ اصیل.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ