ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گوهرآمود

go[w]har[']āmud

گوهرآموده؛ گوهرآگین؛ گوهرنشان.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما