ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گونه

gune

۱. (زیست‌شناسی) هریک از برجستگی‌های گوشتی دوطرف صورت.
۲. نوع.
۳. طرز.
۴. رنگ: ◻︎ هزار گونه گل از شاخ چهره بنموده / چو لعبتان گل‌اندام نازک از پا چنگ (شمس فخری: مجمع‌الفرس: گونه).
۵. شکل.

۱. سنخ، صنف، قبیل، قسم
۲. تیره، دسته، طبقه، نوع
۳. جور، روال، شیوه، طرز، طریق، طور، نحو، نمط، نهج
۴. فام، گون، لون
۵. چهره، رخساره، رخسار، روی، شکل، عذار
۶. خد، لپ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ