ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گوشت تلخ

gušttalx

بدخو؛ بدخلق.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ