ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گوسفندچران

gusfandča(e)rān

آن‌که گوسفند را به چرا ببرد؛ چرانندۀ گوسفند؛ چوپان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ