ترجمه مقاله

گوسفند

gusfand

پستانداری اهلی و علف‌خوار که از شیر و پشم و گوشت و پوست او استفاده می‌کنند و گوشت او از غذاهای اصلی انسان است.

ترجمه مقاله