ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گورگا

gavorgā

کوس؛ طبل؛ دهل.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما