ترجمه مقاله

گورخوان

gurxān

۱. آن‌که در گورستان بر سر گور مردگان قرآن بخواند: ◻︎ حلوا سه چار صحن شب جمعه چند بار / بهر ریا به خانهٴ هر گورخوان شود (سعدی۳: ۹۵۷).
۲. کسی که هنگام دفن مِیّت تلقین بخواند.

ترجمه مقاله