ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گود

go[w]d

۱. هر‌ظرفی یا جایی که دیوارهایش بلند و ته آن فرو‌رفته باشد.
۲. عمیق.
۳. (اسم) (ورزش) محل اصلی ورزش در زورخانه که پایین‌تر از سطح زمین است.
⟨ گود برداشتن: (مصدر متعدی) [قدیمی] خاک برداشتن از زمین؛ زمین را گود کردن.

۱. ژرف، عمیق، مقعر
۲. حفره، گودال

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ