ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گواشیر

ga(o)vāšir

= جاوشیر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ