ترجمه مقاله

گوارنده

govārande

آنچه گوارا باشد و خوب هضم شود؛ خوشگوار.

گوارشگر، گوارا، هاضم

ترجمه مقاله