ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گه

goh

۱. سرگین جانوران و انسان.
۲. [مجاز] هرچیز بد و زشت و ناپسند. Δ برای دشنام به‌کار می‌رود.

پلیدی، سرگین، فضله، مدفوع، نجاست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ