ترجمه مقاله

گنگلاج

gong[a]lāj

کسی که زبانش هنگام حرف زدن می‌گیرد؛ الکن.

ترجمه مقاله