ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گنگ

gang

جزیره: ◻︎ همان‌گه سپاه اندر آمد به جنگ / سپه همچو دریا و دریا چو گنگ (عنصری: ۳۵۸).

۱. صامت
۲. مبهم
۳. ابکم، اصم، الکن، بکم، بیزبان، لال ≠ گویا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ