ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گندنا

gandnā

= تره
⟨ گندنای کوهی: (زیست‌شناسی) [قدیمی] = فراسیون

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ