ترجمه مقاله

گندله

gondole

هر‌چیز گرد مانند گلوله؛ گرد.

ترجمه مقاله