ترجمه مقاله

گنبدی

gombadi

۱. به شکل گنبد.
۲. (اسم) [قدیمی] خیمۀ کوچکی که بر یک ستون استوار شود.
۳. (اسم) [قدیمی] نوعی جست‌و‌خیز.

ترجمه مقاله