ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گمیز

gomiz

شاش؛ پیشاب؛ بول؛ ادرار.
⟨ گمیز کردن: (مصدر لازم) [قدیمی] = شاشیدن

ادرار، بول، پیشاب، شاش ≠ غایط

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ