ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گمراه

gomrāh

۱. کسی که راه را گم کرده.
۲. [مجاز] کسی که از راه راست منحرف شده باشد.
⟨ گمراه شدن: (مصدر لازم)
۱. راه خود را گم کردن.
۲. [مجاز] از راه راست منحرف شدن.
⟨ گمراه کردن: (مصدر متعدی) [مجاز] کسی را از راه راست منحرف ساختن.
⟨ گمراه گشتن: (مصدر متعدی) [مجاز] = گمراه شدن

۱. ضال، غاوی، منحرف، منحط، ویلان،
۲. کژراه، سیاهدل، فاسد،
۳. ملحد ≠ مهتدی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ