ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گماریدن

gomāridan

= گماشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ