ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گماردن

gomārdan

= گماشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ