ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گمار

gomār

= گماشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ