ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گل بوته

golbute

نقش گل و بوتۀ ‌گل بر روی پارچه و فرش یا چیزی دیگر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ