ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلیز

geliz

آب لزج که از دهان انسان یا حیوان خارج شود؛ آب‌ دهان؛ بزاق.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ