ترجمه مقاله

گلوبنده

ga(e)lubande

پرخور؛ شکم‌پرست؛ بسیارخوار.

ترجمه مقاله