ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلستان

golestān

جایی که درخت و بوتۀ‌ گل بسیار باشد؛ گلزار؛ گلشن. Δ در شعر گاهی به‌جهت ضرورت گُلسِتان می‌گویند: ◻︎ گل دگر ره به گلسِتان آمد / وارۀ باغ و بوستان آمد (رودکی۱: ۱۹).

باغ، باغستان، بوستان، گلزار، گلشن، لالهزار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ