ترجمه مقاله

گلبول

gol[o]bul

سلول‌های تشکیل‌دهندۀ خون که به دو گونۀ سفید و قرمز تقسیم می‌شوند؛ گویچه.

ترجمه مقاله