ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلبرگ

golbarg

هریک از برگ‌های نازک و رنگین گل؛ برگ ‌گل؛ پتال.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ