ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلان

golān

نوعی نان‌ روغنی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ