ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گشن گیری

gošngiri

۱. آمیزش برای آبستن‌ شدن؛ جفت‌گیری.
۲. گرده‌افشانی در بعضی گیا‌هان و درختان برای بارور‌ گشتن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ