ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گشاده دستی

gošādedasti

جوانمردی؛ سخاوت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ