ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گسیختگی

انفصال، پارگی، جدایی، گسستگی ≠ اتحاد، اتصال، پیوستگی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ