ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گسترش

gostareš

۱. گستردگی؛ پهن‌شدگی.
۲. (اسم) [قدیمی] فرش و هرچیز گستردنی.

انبساط، بسط، تعریض، توسعه، سعه، وسعت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ