ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گسترده

gostarde

پهن‌شده.

بسیط، پخش، پهن، پهناور، شایع، عریض، مبسوط، منبسط، وسیع

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ