ترجمه مقاله

گسار

gosār

۱. = گساردن
۲. گسارنده (در ترکیب با کلمه دیگر): باده‌گسار، می‌گسار، غم‌گسار، اندوه‌گسار.

ترجمه مقاله