ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گس

gas

۱. مزه‌ای که دهان را جمع ‌کند، مثل مزۀ میوۀ نارس.
۲. زمخت.

دبش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ