ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گزک

gazak

چیزی که شراب‌خواران با آن تغییر ذائقه می‌دهند؛ مزه.

۱. بهانه، دستاویز، مستمسک،
۲. تشنج
۳. نوبت، فرصت
۴. مزه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما