ترجمه مقاله

گزاف

ge(o,a)zāf

۱. بسیار؛ بی‌حساب؛ بی‌حد.
۲. [قدیمی] بیهوده؛ عبث.
۳. [قدیمی] سخن بیهوده.

۱. گزافه، لاف، مبالغه
۲. اغراقآمیز، بسیار، زیاد، مبالغهآمیز، هنگفت

ترجمه مقاله