ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گزاره

gozāre

۱. (ادبی) در دستور زبان، قسمتی از جمله که به همراه فعل ربطی به نهاد نسبت داده می‌شود؛ مُسند؛ خبر.
۲. (اسم مصدر) [قدیمی] = گزاردن

۱. عبارت
۲. محمول
۳. ادا، پرداخت، تادیه
۴. اجرا، انجام
۵. اظهار، بیان
۶. تفسیر، شرح

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ