ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گزارش

gozāreš

شرح و تفسیر قضیه؛ شرح و تفصیل خبر یا کاری که انجام‌یافته.
⟨ گزارش دادن: (مصدر متعدی) اطلاع ‌دادن؛ خبر دادن.
⟨ گزارش کردن: (مصدر متعدی)
۱. بیان ‌کردن.
۲. تفسیر‌ کردن؛ شرح‌ دادن.

اعلام، اعلامیه، اعلان، بیانیه، تفسیر، خبر، رپرتاژ، شرح، نقل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ