ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گریوه

garive

تل؛ پشته؛ تپه؛ گردونۀ کوه: ◻︎ خری بر گریوه ز سرما بمرد / که از کاهلی جامه با خود نبرد (نظامی۵: ۸۱۸).

۱. عقبه، گردنه
۲. سراشیب، گدار، ناهموار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ